- آشنایی دانشجویان با خدمات و ارزش‌های منابع طبیعی

- معرفی رویکردهای مدیریتی جدید در مدیریت منابع طبیعی

- معرفی یافته‌های نوین در مدیریت منابع طبیعی

 بررسی وضعیت کنونی اکوسیستم‌های ایران و اقدامات سازمان‌های متولی در حمایت از این اکوسیستم‌ها

- ارائه راهکارهای مناسب جهت حفاظت از منابع طبیعی با توجه مشکلات و محدودیت­‌های موجود

-شبکه‌سازی دانشجویان فعال در زمینه مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه

-بررسی و ارائه راهکارهایی برای بحران‌های محیط زیستی در کشورهای در حال توسعه

-انتقال تجربه و بیان دیدگاه‌ها و تجربه‌های مفید در زمینه مدیریت منابع طبیعی

-شناساندن ظرفیت‌های کشور ایران در زمینه مدیریت منابع طبیعی