حمایت کنندگان اصلی
حمایت کننده الماس
معاونت پژوهشی دانشگاه تهران
معاونت فرهنگی دانشگاه تهران
معاونت دانشجویی و فرهنگی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
دانشگاه جامع علمی کاربردی
سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری کشور
حمایت کننده دانشگاهی
دانشگاه کاشان
حمایت کننده الماس
موسسه سبزگامان بسکی
حمایت کننده دانشگاهی
کانون مطالعات‌ بین المللی دانشگاه تهران
انجمن آبخیزداری ایران
حمایت کنندگان رسانه ای
حمایت کننده رسانه ای
کنفرانس الرت_|_Conference Alert (Iran)
باهمایش_|_Bahamayesh
یوکانف یار_|_Uconf Yar
سیویلیکا_|_Civilic
پایگاه خبری تحلیلی زیست بوم_|_Zistboom News
پایگاه خبری زیست آنلاین_|_Zist Online News Portal