محاسبه میزان هزینه پرداختی
1396-11-26

به استحضار محققان گرامی می رساند محاسبه میزان هزینه پرداختی برای مقالات بر اساس نویسنده مسئول مقاله محاسبه خواهد شد.

مقالاتی که دانشجویان نویسنده اول یا نویسنده مسئول باشند، هزینه مقاله دانشجویی خواهد بود. لذا خواهشمند است شرکت کنندگان محترم در پرداخت هزینه ها این مورد را مدنظر داشته باشند.

همچنین به اطلاع شرکت کنندگان آزاد می رساند هزینه شرکت در کنفرانس را با توجه به راهنمای ذکر شده واریز و تصویر فیش واریزی را به همراه نام و نام خانوادگی به آدرس nrfconf2018@gmail.com ارسال نمایند.