شرکت کنندگاه بدون مقاله
1396-11-27

به اطلاع شرکت کنندگان می رساند کسانی به تمایل به شرکت در کنفرانس بدون ارائه مقاله را دارند و همچنین نویسندگانی که در مقاله به عنوان نویسنده مسئول نیستند و آنها علاوه بر نویسنده مسئول خواهان شرکت حضوری در کنفرانس می باشند، بایستی هزینه شرکت کننده بدون مقاله (۴۰ هزار تومان) به اطلاعات حساب درج شده، واریز و تصویر فیش واریزی را به آدرس ایمیل و یا تلگرام زیر ارسال نمایند.

ذکر این مورد که در متن ایمیل ارسالی قید شود که شرکت کننده بدون مقاله می باشد.

ایمیل: nrfconf2018@gmail.com

تلگرام: @samiraaaV