دستورالعمل تهیه پوستر
1396-11-30

لینک دریافت فرمت پوستر فارسی

http://uupload.ir/view/zwjh_farsi.pptx/

http://uupload.ir/view/s11m_farsi.pdf/


لینک دریافت فرمت پوستر انگلیسی

http://uupload.ir/view/lz3_english.pptx/

http://uupload.ir/view/2z17_english.pdf/

 

دستورالعمل تهیه پوسترها

http://uupload.ir/view/jks_دستورالعمل_تهیه_پوستر.pdf/